Als het initiatiefvoorstel Wet normalisering rechtspositie ambtenaren ook door de Eerste Kamer wordt aangenomen is de gelijkstelling tussen ambtenaren en werknemers een feit. De verwachting is dat de wet op 1 januari 2017 in werking treedt. Bent u overheidswerkgever? Dan is het onderstaande van belang voor uw organisatie.

De belangrijkste gevolgen van de voorgenomen gelijkschakeling van ambtenaren met werknemers zijn:

–          de eenzijdige aanstelling en eenzijdig vastgestelde arbeidsvoorwaarden worden vervangen door een arbeidsovereenkomst en de evt. toepasselijke cao;

–          de bestuursrechtelijke bescherming van bezwaar en beroep wordt vervangen door de privaatrechtelijke rechtsbescherming via de kantonrechter dan wel de route via UWV.

Het ambtenaarschap en de titel ‘ambtenaar’ blijven bestaan. Dat houdt verband met de specifieke aard van het werken voor de overheid en het ondergeschikt zijn aan het algemeen belang. De Ambtenarenwet blijft bestaan en regelt wat specifiek voor de ambtelijke status heeft te gelden, zoals de eisen van integriteit, het voorkomen van belangenverstrengeling en de beperking van grondrechten (bijv. stakingsrecht). De voorgestelde wet heeft geen gevolgen voor de arbeidsvoorwaarden van ambtenaren. Afspraken daarover zijn voorbehouden aan het overleg tussen werkgevers en vakbonden die met elkaar zullen moeten gaan onderhandelen over een cao. Cao’s zullen de huidige rechtspositieregelingen gaan vervangen.

Uitgezonderd van de gelijkschakeling met werknemers zijn politieke ambtsdragers (ministers, commissarissen van de koning, burgemeesters), leden van de rechterlijke macht en openbaar ministerie, militairen en het defensiepersoneel en de politie.

De ambtenaar die werknemer wordt, zal gaan vallen onder de WWZ. De WWZ treedt op 1 januari 2015 in werking voor flexibele arbeidscontracten. Per 1 juli 2015 gaat het nieuwe ontslagrecht en de gewijzigde ketenregeling in. De wijzigingen die de WWZ meebrengt, met name als het gaat om ontslag, zijn ingrijpend. Het is belangrijk dat uw organisatie goed op de hoogte is van het nieuwe arbeidsrecht en de wijzigingen die te zijner tijd naar verwachting ook voor uw ambtenaar zullen gaan gelden. U vindt informatie over de WWZ en de aanstaande wijzigingen op deze website.

L&A heeft de expertise in huis om uw organisatie bij de overgang van de ambtelijke rechtspositie naar het arbeidsrecht te adviseren en begeleiden. Ook biedt L&A trainingen op maat aan. U kunt contact opnemen met onze ambtenarenrechtspecialist Hanneke Klinckhamers.