Rechtspraak

Innemen leaseauto vanwege ziekte niet in strijd met recht op loondoorbetaling tijdens ziekte

24/08 2021
Categorie Rechtspraak

Het privégebruik van een leaseauto valt niet onder het recht op loon bij ziekte (artikel 7:629 BW). Het hof oordeelt dat het niet in strijd is met de wet om de leaseauto na zes maanden arbeidsongeschiktheid in te nemen, zonder werknemer te compenseren voor het verlies van het privégebruik van de leaseauto.

Lees meer

Vergoeding voor overuren onderdeel van het vakantieloon? Enkel indien het maken van overuren contractueel verplicht is!

18/08 2021
Auteur Merle van den Berg
Categorie Rechtspraak

Werknemer was van 1 april 2008 t/m 29 februari 2020 in dienst als chauffeur. Op zijn arbeidsovereenkomst is de Cao voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg (Cao BGV) van toepassing verklaard. Per 1 januari 2019 bepaalt die cao dat o.a. vergoedingen voor overwerk deel uitmaken van het vakantieloon. Daarvoor had werknemer slechts recht op het loon over acht diensturen per vakantiedag. De Cao BGV bevatte een afkoopregeling voor de jaren 2014 t/m 2018. Werknemer zag hiervan af en claimt achterstallig vakantieloon over de periode vanaf februari 2014. In dit blog wordt besproken of werknemer daar recht op heeft.

Lees meer

Geen opzegging door werknemer, ondanks bevestiging per e-mail en afscheidsbrief aan collega’s

16/08 2021
Auteur Inge Arts
Categorie Rechtspraak

Een onderwijsassistente raakte in conflict met haar werkgever over de mondkapjesplicht bij leerlingen. Dit conflict liep zo hoog op dat werkneemster uiteindelijk in diverse e-mails aan de werkgever en haar collega’s aangeeft de arbeidsovereenkomst te (moeten) ontbinden. De Rechtbank Noord-Holland oordeelde echter dat – in de context van woorden in die e-mails zoals “gedwongen” en “wanneer de waarheid boven tafel komt en blijkt dat ik gelijk had” – deze verklaringen geen duidelijke en ondubbelzinnige opzegging zijn.

Lees meer
Bron Rechtbank Noord-Holland 30 juli 2021, ECLI:NL:RBNHO:2021:6179 - https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:6179

Ontslag op staande voet na voorliegen bedrijfsarts en werkgever over gezondheidssituatie

12/08 2021
Categorie Rechtspraak

Werkneemster heeft tegenover werkgever en de bedrijfsarts welbewust een ander, veel minder rooskleurig beeld geschetst over haar gezondheidssituatie dan daadwerkelijk het geval was. Zeker gelet op het feit dat werkneemster als gevolg van de coronacrisis alleen telefonisch heeft gesproken met de bedrijfsarts en werkgever en zij om die reden vertrouwen moeten kunnen hebben in de mededelingen van werkneemster, was het ontslag op staande voet terecht gegeven.

Lees meer

Eigenrisicodrager niet verantwoordelijk voor uitbetaling ZW-uitkering bij ziekte van een al bij indiensttreding ongeschikte werknemer

02/08 2021
Auteur Marize Verhagen
Categorie Rechtspraak

De CRvB komt tot het oordeel dat een eigenrisicodrager niet gehouden is om de ZW-uitkering op zich te nemen indien de werknemer bij aanvang van het dienstverband reeds ongeschikt was voor de desbetreffende functie. De klachten en beperkingen die hem ongeschikt maakte voor de functie speelden al vóór aanvang van het dienstverband.

Lees meer

Vaccinatieplicht is ongerechtvaardigde inbreuk op grondrechten en weigering onvoldoende voor ontslag op staande voet

28/07 2021
Categorie Rechtspraak

Werknemer wil zich niet laten vaccineren tegen Covid-19. Werkgever dringt aan en wijst op de risico’s voor de werknemer en collega’s. Werknemer blijft weigeren en werkgever verleent ontslag op staande voet.
Het Gerecht van Curaçao oordeelt dat dit een ongerechtvaardigde inbreuk op de grondrechten van werknemer oplevert, dat het ontslag op staande voet onterecht is maar dat de arbeidsovereenkomst wel moet worden ontbonden.

Lees meer
Bron Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 16 juli 2021, ECLI:NL:OGEAC:2021:132.
Expertise

Billijke vergoeding toegekend aan werknemer na explosie op de werkvloer

27/07 2021
Categorie Rechtspraak

Op de werkvloer vindt een explosie plaats met branduitbraak tot gevolg, waarbij werknemer arbeidsongeschikt raakt. De rechter oordeelt (op verzoek van werknemer) dat werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Zo heeft werkgever werknemer direct na het ongeval geschorst, werknemer aansprakelijk gesteld voor de schade en (in strijd met het advies van de bedrijfsarts) vijf maanden lang geen mediation opgestart. Werknemer ontvangt een billijke vergoeding van EUR 40.000 bruto.

Lees meer
Bron Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 mei 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:2485
Expertise

Secretaresse (Covid-19 risicogroep) die weigerde naar niet-veilige werkplek te komen, krijgt billijke vergoeding van EUR 46.000,-

16/07 2021
Categorie Rechtspraak

Een secretaresse die behoort tot een Covid-19 risicogroep wilde niet op kantoor werken omdat er geen veilige werkplek voor haar was. De voorzieningenrechter oordeelde in oktober 2020 dat geen sprake was van werkweigering en dat het loon moest worden doorbetaald. Werkgever doet dat niet en het conflict escaleert. Werkneemster verzoekt uiteindelijk zelf ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De rechter ontbindt, oordeelt dat “evident sprake is van ernstig verwijtbaar handelen” en kent werkneemster een billijke vergoeding toe van EUR 46.000,- bruto.

Lees meer
Bron Rechtbank Limburg, 10 juni 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:5203.
Expertise

Wibra mag werknemers lockdown min-uren laten inhalen

08/07 2021
Categorie Rechtspraak

Onlangs oordeelde de rechter in een kort geding tussen FNV en Wibra dat Wibra de cao Retail non-food juist toepast en niet in strijd handelt met goed werkgeverschap door haar werknemers de uren die zij tijdens de lockdown niet hebben gewerkt, te laten werken. Ook is er geen sprake van misbruik van de NOW-subsidie die Wibra ontvangen heeft.

Lees meer
Bron Rechtbank Gelderland 5 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3414
Expertise

Onterecht ontslag op staande voet wegens het wegnemen van twee flesjes Coca-Cola uit de supermarkt

25/06 2021
Auteur Inge Arts
Categorie Rechtspraak

Op 17 mei 2021 oordeelde de kantonrechter Amsterdam dat een ontslag op staande voet, wegens overtreding van enkele huisregels (het wegenemen van twee flesjes Coca-Cola), onterecht is gegeven. De rechter oordeelt dat niet aangenomen kan worden dat sprake is geweest van diefstal. Ten aanzien van de door werkgever aangevoerde verscherpte (handhaaf)cultuur, oordeelt de kantonrechter dat bij een verscherping hiervan een overgangsperiode voor de hand ligt, waarbij bewustwording wordt gecreëerd zonder dat dit direct tot arbeidsrechtelijke sancties leidt. Het ontslag op staande voet werd vernietigd. Een waarschuwing had in dit geval volgens de rechter volstaan.

Lees meer
Bron ECLI:NL:RBAMS:2021:2469
Expertise