Rechtspraak

Eigenrisicodrager niet verantwoordelijk voor uitbetaling ZW-uitkering bij ziekte van een al bij indiensttreding ongeschikte werknemer

02/08 2021
Auteur Marize Verhagen
Categorie Rechtspraak

De CRvB komt tot het oordeel dat een eigenrisicodrager niet gehouden is om de ZW-uitkering op zich te nemen indien de werknemer bij aanvang van het dienstverband reeds ongeschikt was voor de desbetreffende functie. De klachten en beperkingen die hem ongeschikt maakte voor de functie speelden al vóór aanvang van het dienstverband.

Lees meer

Vaccinatieplicht is ongerechtvaardigde inbreuk op grondrechten en weigering onvoldoende voor ontslag op staande voet

28/07 2021
Categorie Rechtspraak

Werknemer wil zich niet laten vaccineren tegen Covid-19. Werkgever dringt aan en wijst op de risico’s voor de werknemer en collega’s. Werknemer blijft weigeren en werkgever verleent ontslag op staande voet.
Het Gerecht van Curaçao oordeelt dat dit een ongerechtvaardigde inbreuk op de grondrechten van werknemer oplevert, dat het ontslag op staande voet onterecht is maar dat de arbeidsovereenkomst wel moet worden ontbonden.

Lees meer
Bron Gerecht in eerste aanleg van Curaçao 16 juli 2021, ECLI:NL:OGEAC:2021:132.
Expertise

Billijke vergoeding toegekend aan werknemer na explosie op de werkvloer

27/07 2021
Categorie Rechtspraak

Op de werkvloer vindt een explosie plaats met branduitbraak tot gevolg, waarbij werknemer arbeidsongeschikt raakt. De rechter oordeelt (op verzoek van werknemer) dat werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. Zo heeft werkgever werknemer direct na het ongeval geschorst, werknemer aansprakelijk gesteld voor de schade en (in strijd met het advies van de bedrijfsarts) vijf maanden lang geen mediation opgestart. Werknemer ontvangt een billijke vergoeding van EUR 40.000 bruto.

Lees meer
Bron Rechtbank Zeeland-West-Brabant 18 mei 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:2485
Expertise

Secretaresse (Covid-19 risicogroep) die weigerde naar niet-veilige werkplek te komen, krijgt billijke vergoeding van EUR 46.000,-

16/07 2021
Categorie Rechtspraak

Een secretaresse die behoort tot een Covid-19 risicogroep wilde niet op kantoor werken omdat er geen veilige werkplek voor haar was. De voorzieningenrechter oordeelde in oktober 2020 dat geen sprake was van werkweigering en dat het loon moest worden doorbetaald. Werkgever doet dat niet en het conflict escaleert. Werkneemster verzoekt uiteindelijk zelf ontbinding van de arbeidsovereenkomst. De rechter ontbindt, oordeelt dat “evident sprake is van ernstig verwijtbaar handelen” en kent werkneemster een billijke vergoeding toe van EUR 46.000,- bruto.

Lees meer
Bron Rechtbank Limburg, 10 juni 2021, ECLI:NL:RBLIM:2021:5203.
Expertise

Wibra mag werknemers lockdown min-uren laten inhalen

08/07 2021
Categorie Rechtspraak

Onlangs oordeelde de rechter in een kort geding tussen FNV en Wibra dat Wibra de cao Retail non-food juist toepast en niet in strijd handelt met goed werkgeverschap door haar werknemers de uren die zij tijdens de lockdown niet hebben gewerkt, te laten werken. Ook is er geen sprake van misbruik van de NOW-subsidie die Wibra ontvangen heeft.

Lees meer
Bron Rechtbank Gelderland 5 juli 2021, ECLI:NL:RBGEL:2021:3414
Expertise

Onterecht ontslag op staande voet wegens het wegnemen van twee flesjes Coca-Cola uit de supermarkt

25/06 2021
Auteur Inge Arts
Categorie Rechtspraak

Op 17 mei 2021 oordeelde de kantonrechter Amsterdam dat een ontslag op staande voet, wegens overtreding van enkele huisregels (het wegenemen van twee flesjes Coca-Cola), onterecht is gegeven. De rechter oordeelt dat niet aangenomen kan worden dat sprake is geweest van diefstal. Ten aanzien van de door werkgever aangevoerde verscherpte (handhaaf)cultuur, oordeelt de kantonrechter dat bij een verscherping hiervan een overgangsperiode voor de hand ligt, waarbij bewustwording wordt gecreëerd zonder dat dit direct tot arbeidsrechtelijke sancties leidt. Het ontslag op staande voet werd vernietigd. Een waarschuwing had in dit geval volgens de rechter volstaan.

Lees meer
Bron ECLI:NL:RBAMS:2021:2469
Expertise

Onterecht ontslag op staande voet wegens gebruik fysiek geweld door supermarktteamleider

25/06 2021
Auteur Merle van den Berg
Categorie Rechtspraak

Een supermarktteamleider is door Vomar op staande voet ontslagen omdat hij fysiek geweld gebruikte tegen een klant. Volgens Vomar blijkt uit de camerabeelden van het incident dat de teamleider als eerste fysiek geweld gebruikte, waardoor de situatie escaleerde. De teamleider verzoekt vernietiging van de opzegging en wedertewerkstelling. Rechtbank Amsterdam oordeelde dat de gedragingen van de teamleider niet kwalificeren als een dringende reden voor ontslag op staande voet. In dit blog wordt beschreven hoe de kantonrechter tot dit oordeel kwam.

Lees meer
Bron http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBAMS:2021:3103
Expertise

Werkgevers, let op de informatieplicht vóór verval en/of verjaring van vakantiedagen

25/06 2021
Auteur Inge Arts
Categorie Rechtspraak

Het is bijna 1 juli. Dat betekent dat de (wettelijke) vakantiedagen opgebouwd in 2020 komen te vervallen. Of toch niet? Op grond van rechtspraak van het Europese Hof van Justitie moet je als werkgever de werknemer op nauwkeurige wijze en tijdig informeren over zijn vakantierechten, zodat hij daar nog gebruik van kan maken. Gebeurt dat niet, dan komt het recht op vakantie en/of een financiële vergoeding voor niet-opgenomen dagen niet te vervallen. Dit is nog eens bevestigd in een recent gepubliceerde uitspraak van de kantonrechter Haarlem.

Lees meer
Bron https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2021:4427
Expertise

De opbouw van de transitievergoeding stopt niet aan het einde van de 104 weken wachttermijn bij ziekte

24/06 2021
Auteur Monica Smak
Categorie Rechtspraak

Een slapend dienstverband is een dienstverband dat na 104 weken arbeidsongeschiktheid niet is beëindigd, terwijl de werknemer geen werkzaamheden meer uitvoert en er geen loon meer wordt betaald.

In 2019 oordeelde de Hoge Raad in de Xella-beschikking dat een werkgever op grond van goed werkgeverschap gehouden is in te stemmen met beëindiging van een slapend dienstverband onder toekenning van de wettelijke transitievergoeding. Deze hoeft niet hoger te zijn dan het bedrag dat aan transitievergoeding is opgebouwd na het einde van de wachttijd.

Het Hof concludeert in deze uitspraak dat enkel in de situatie waarin op verzoek van werknemer het slapende dienstverband met wederzijds goedvinden wordt beëindigd, geldt dat de opbouw van de transitievergoeding stopt zodra de wachttermijn van 104 weken is gehaald. In de overige situaties wordt de transitievergoeding gewoon opgebouwd tot de datum dat de werknemer daadwerkelijk uit dienst treedt.

Lees meer
Bron Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden, 3 juni 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:5510
Expertise

Werkverzuim wegens derde keer hechtenis van werknemer géén reden voor ontslag op staande voet

11/06 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Rechtspraak

Een kraanmachinist komt voor de derde keer niet opdagen op zijn werk, met als reden dat hij wederom in hechtenis zit. Zijn werkgever ontslaat hem op basis daarvan op staande voet. De kantonrechter Rotterdam oordeelt echter dat er geen sprake is van een dringende reden.

Lees meer