Op 20 september 2022 (Prinsjesdag) is de Miljoenennota voor 2023 gepresenteerd. In de Miljoenennota zijn verschillende (financiële) maatregelen aangekondigd met betrekking tot de arbeidsmarkt die van belang zijn voor werkgevers. Denk daarbij aan verhoging van het minimumloon, de thuiswerkvergoeding en de reiskostenvergoeding, beperking van de 30%-regeling, alsmede verruiming van de werkkostenregeling. Ook maakte het kabinet algemene voornemens bekend zoals een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus en een gelijkere behandeling tussen zelfstandigen en werknemers in dienstverband.

Het kabinet presenteerde met zijn Miljoenennota een aantal zeer concrete, veelal financiële, maatregelen met betrekking tot de arbeidsmarkt. Daarnaast benoemt het kabinet een aantal algemenere voornemens, waarbij nog niet duidelijk is hoe deze precies in de praktijk zullen worden toegepast. Een beknopt overzicht van de voor de werkgeverspraktijk relevante onderdelen vindt u hier.

Minimumloon
Het wettelijk minimumloon stijgt per 1 januari 2023 met maar liefst 10,15%! Deze verhoging komt in plaats van de eerder voorgenomen verhoging van 7,5% verspreid over drie jaar. Werknemers van 21 jaar en ouder hebben dan vanaf 2023 recht op een brutoloon van minimaal € 1.934,45 per maand. De aan het minimumloon gekoppelde uitkeringen (o.a. AOW-uitkering en bijstand) stijgen evenredig mee.

Aftopping 30%-regeling
De zogeheten 30%-regeling (waarbij werkgevers aan bepaalde werknemers die vanuit een ander land zijn aangeworven om in Nederland te komen werken 30% van het loon inclusief vergoedingen onbelast kunnen uitkeren) wordt per 1 januari 2023 gemaximeerd tot de ‘Balkenende-norm’ (in 2022 bedraagt deze € 216.000,-).

Thuiswerkvergoeding of reiskostenvergoeding
Werkgevers moeten (nu ook al) kiezen of zij een thuiswerkvergoeding of een reiskostenvergoeding toepassen. De hoogtes daarvan wijzigen.

In 2023 mogen werkgevers werknemers die (een deel van de dag) thuiswerken een onbelaste vergoeding geven van € 2,13 per dag. Dit is een kleine stijging ten opzichte van de huidige regeling van € 2 per dag.

Voor het eerst sinds 2006 gaat de onbelaste kilometervergoeding van 19 cent per kilometer omhoog. Deze vergoeding wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 21 cent per kilometer en per 1 januari 2024 naar 23 cent per kilometer.

Verruiming werkkostenregeling
Door gebruikmaking van de werkkostenregeling kun je als werkgever onbelast verschillende zaken vergoeden en verstrekken aan je personeel. De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt groter: deze gaat per 2023 van 1,7% naar 1,92% tot een loonsom van € 400.000. Voor de loonsom boven de € 400.000 bedraagt de vrije ruimte 1,18%. Bij overschrijding van die ruimte betaalt u als werkgever 80% belasting via de eindheffing in de loonadministratie.

Uitzendsector
Er wordt gewerkt aan een certificeringsstelsel voor uitzendbureaus. Uitzendbureaus zullen worden gecontroleerd op bijvoorbeeld betaling van het juiste loon en een juiste belastingaangifte. Daarnaast zullen zij moeten beschikken over een verklaring omtrent het gedrag voor rechtspersonen, dienen zij een waarborgsom van € 100.000 te betalen (door middel van een bankgarantie) om vluchtig ondernemerschap tegen te gaan en goedgekeurde huisvesting aan buitenlandse werknemers aan te bieden. De verwachting is dat dit wetsvoorstel begin 2023 bij de Tweede Kamer wordt ingediend.

Zelfstandig ondernemerschap
Het kabinet wil inzetten op een gelijkere behandeling tussen zelfstandigen en werknemers in dienstverband ten aanzien van belastingen en sociale zekerheid. Onder andere door meer duidelijkheid te bieden over de beoordeling van arbeidsrelaties, wetgeving rondom de gezagsverhouding te verhelderen en intensiever toezicht te houden op de ‘zelfstandigen’ om schijnzelfstandigheid tegen te gaan. In aanvulling op het ‘weerlegbaar rechtsvermoeden’ (samengevat: uitgangspunt is dat tussen partijen een arbeidsverhouding bestaat, tenzij het tegendeel wordt aangetoond) dat de Europese Commissie voor platformwerk wil invoeren, wil het kabinet ook buiten platformarbeid werken met een dergelijk rechtsvermoeden.

Wat moet u als werkgever doen?
Wees als werkgever bedacht op bovenstaande (verwachte) wijzigingen en draag voor zover nodig zorg voor tijdige aanpassing in de salarisadministratie, arbeidsovereenkomsten en/of algemene regelingen (denk bijv. aan de reiskostenvergoeding van 19 cent die in nagenoeg elk handboek staat). Informeer werknemers in uw organisatie ook over de genoemde wijzigingen.

Indien u vragen hebt naar aanleiding van dit nieuwsbericht, neemt u dan gerust contact met ons op.