De NOW-2 biedt geen mogelijkheden om van de vereisten af te wijken. Ook de rechter maakt hierop geen uitzondering. De peildata en aanvraagvereisten zijn aldus harde vereisten waaraan voldaan moet worden. Daarbij komt de aanvraag voor rekening en risico van de aanvrager. Ook bij het gebruik van een derde, zoals een accountant, blijft de aanvrager eindverantwoordelijk voor de aanvraag.

Rechtbank Den Haag 8 december 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:12419

Procesverloop

Op 10 april 2020 heeft Restaurant De Basiliek B.V. (Restaurant De Basiliek) een tegemoetkoming toegekend gekregen van €107.268,- euro op grond van de NOW-1. De aanvraag van Restaurant De Basiliek voor een tegemoetkoming onder NOW-2 is afgewezen op 9 juli 2020. Hierop heeft zij bezwaar aangetekend, welke ongegrond is verklaard met het gevolg dat het besluit van de afwijzing gehandhaafd blijft. Hierop besluit Restaurant De Basiliek naar de rechter te stappen.

Feiten

De aanvraag NOW-2 is door het UWV afgewezen omdat op de peildatum, 15 mei 2020, de loonsom over maart 2020 €0,- bedroeg. In het bezwaar heeft Restaurant De Basiliek zich op het standpunt gesteld dat de in aanmerking te nemen gegevens uit de loonaangifte worden beoordeeld op grond van de loonaangifte en aanvullingen zoals die uiterlijk op 15 mei 2020 zijn ingediend. Het UWV stelt dat in NOW-2 geen mogelijkheid is opgenomen om van de peildatum af te wijken. De aangifte die de accountant van Restaurant De Basiliek op 15 juli 2020 heeft ingediend kan niet worden meegenomen, omdat de aangifte na de peildatum is gedaan. Er wordt dus uitgegaan van de €0,- loonsom over maart 2020 waardoor er geen recht bestaat op tegemoetkoming op grond van de NOW-2.

Restaurant De Basiliek voert bij de rechtbank aan dat de accountant zonder overleg en zonder medeweten een nul-aangifte over de maand maart 2020 heeft ingediend. De accountant heeft verklaard dit gedaan te hebben om meer tijd te winnen om uit te zoeken op welke wijze de oproepkrachten vanaf de sluiting in maart verloond moesten worden. Primair stelt Restaurant De Basiliek zich op het standpunt dat een nul-aangifte over maart 2020 gelijkgesteld moet worden met de situatie waarin er over deze maand geen loongegevens bekend zijn. Subsidiair stelt Restaurant De Basiliek zich op het standpunt dat in dit geval sprake is van bijzondere omstandigheden (in de zin van art. 4:84 Awb) waardoor afgeweken moet worden van de bepalingen in NOW-2. De toepassing van het beleid van de NOW-2 heeft onevenredige gevolgen voor Restaurant De Basiliek in verhouding met het te dienen doel van de NOW-2. Restaurant De Basiliek zegt niet te kunnen overleven en/of haar werknemers in dienst te kunnen houden. Zij heeft naar voren gebracht dat blijkens de antwoorden van minister Koolmees op Kamervragen in de bezwaarfase ruimte bestaat om een individuele afweging te maken waarbij zoveel mogelijk recht moet worden gedaan aan het doel van de regeling, namelijk het zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen.

Oordeel rechtbank

Partijen zijn het niet eens over de vraag of in dit geval afgeweken moet worden van de bepaling van de NOW-2 en er alsnog een tegemoetkoming moet worden toegekend. De rechtbank overweegt dat de situatie van Restaurant de Basiliek niet vergelijkbaar is met de situatie waar minister Koolmees op doelt bij de beantwoording van de Kamervragen. Voorts dient het doen van een nul-aangifte niet gelijkgesteld te worden met het nalaten van het doen van een loonaangifte op grond van de tekst van de NOW-2. Dit brengt met zich dat correcties van de loonaangifte na de peildatum niet meegenomen worden. Een peildatum is voor de vaststelling van de hoogte van het voorschot noodzakelijk. Dit geldt ook ter beperking van fraude- en misbruikrisico’s. De rechtbank toont begrip voor de lastige situatie van Restaurant De Basiliek, maar oordeelt dat de aanvrager zelf verantwoordelijk blijft voor de invulling van het aanvraagformulier en voor het aanleveren van de daarbij behorende gegevens, ook al wordt gebruik gemaakt van een accountant. De wetgever heeft bewust gekozen geen afwijkingsmogelijkheden van de NOW-2 op te nemen in de regeling.

De rechtbank komt tot het oordeel dat de aanvraag van Restaurant De Basiliek voor NOW-2 terecht en op goede gronden is afgewezen.

Belang voor de praktijk

Deze uitspraak laat zien dat de aanvrager van een aanvraag op grond van de NOW-maatregelen zelf verantwoordelijk is voor invulling van het aanvraagformulier en voor het aanleveren van de daarbij behorende gegevens. Ook wanneer hiervoor gebruik wordt gemaakt van een derde, zoals een accountant of advocaat, komt de aanvraag voor rekening en risico van de aanvrager. Tevens bevestigt deze uitspraak dat er geen ruimte bestaat om af te wijken van de bepalingen van de NOW-regelingen. Dit betekent dat de peildata en aanvraagvereisten hard zijn en geen mogelijkheid bieden om van af te wijken.

Meer informatie over de vereisten en bepalingen in de verschillende NOW-regelingen vindt u tevens in de eerder verschenen nieuwsberichten omtrent dit onderwerp op de website van L&A Advocaten.