Hieronder volgt update nr 6 van de Q&A over Corona.

Uitwerking van de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Wanneer kunnen werkgevers een subsidie onder de NOW aanvragen?

Minister Koolmees heeft op 31 maart 2020 aangegeven dat het UWV ernaar streeft dat werkgevers vanaf maandag 6 april 2020 een aanvraag kunnen indienen. De aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei 2020.

Hoe lang blijft de NOW van kracht?

De NOW voorziet in eerste instantie in een subsidie in de loonkosten van maart tot en met mei 2020. De mogelijkheid om de regeling met drie maanden te verlengen wordt door het kabinet echter nadrukkelijk opengehouden. Daarover zal voor 1 juni 2020 besloten worden, zodat een eventuele tweede tranche aansluit op de eerste aanvraagperiode die op 31 mei 2020 eindigt.

Wanneer kunnen werkgevers een voorschot van de subsidie onder de NOW verwachten?

Werkgevers geven bij de aanvraag de verwachte omzetdaling op. Als het UWV positief oordeelt, keert het UWV een voorschot van 80% uit. Dat gebeurt in drie termijnen. Voor het UWV geldt een beslistermijn van 13 weken na ontvangst van de volledige aanvraag. Werkgevers die voldoen aan de voorwaarden voor subsidie onder de NOW kunnen echter in de praktijk – zo verwacht men nu –  binnen twee tot vier weken na de aanvraag een voorschot ontvangen.

Hoe hoog is de compensatie waarop werkgevers aanspraak kunnen maken?

Werkgevers die gedurende drie aaneengesloten maanden in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 ten minste 20% omzetverlies hebben, kunnen vanaf 1 maart jl. naar rato van de omzetdaling een subsidie krijgen van maximaal 90% van de loonsom van de werknemers die in dienst zijn bij een werkgever en die verplicht verzekerd zijn voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA).

De gehanteerde formule is:

A x B x 3 x 1,3 x 0,9, waarbij,

A = % van de omzetdaling; en

B = voor de loonsom waarbij wordt uitgegaan van de totale loonsom van werknemers waarvoor de werkgever het loon heeft uitbetaald met dien verstande dat het in aanmerking te nemen loon per werknemer niet meer bedraagt dan EUR 9.538,00 bruto.

Bij een omzetverlies van 100% is de subsidie 90%. Bij bijv. 50% omzetverlies wordt dat dan 45% van de totale loonsom.

Voorwaarde is dat werkgevers het salaris van hun werknemers volledig blijven doorbetalen en dat werkgevers zich committeren tijdens de periode dat een subsidie wordt ontvangen geen aanvraag doen voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. Van werkgevers wordt dan ook verwacht dat zij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV geen aanvraag indienen om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen.

Wat zijn de consequenties indien een werkgever in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij het UWV toch een ontslagaanvraag indient wegens bedrijfseconomische redenen?

Indien toch ontslag wordt aangevraagd en deze aanvraag niet (of niet binnen vijf werkdagen na inwerkingtreding van de NOW) is ingetrokken, wordt bij de vaststelling van de subsidie een correctie doorgevoerd. Bij de vaststelling van de subsidie wordt vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50% (boete). Dit loon plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Hiermee wordt tot uitdrukking gebracht dat niet-naleving van de voorwaarde om geen ontslag aan te vragen gevolgen heeft voor de hoogte van de subsidie. Het is niet relevant of UWV de ontslagaanvraag van de werkgever uiteindelijk toe- of afwijst.

Wat betekent ‘omzet’?

Omzet betekent de ‘netto-omzet’, waarbij het gaat om de opbrengst uit levering van goederen en diensten uit het bedrijf van de rechtspersoon onder aftrek van kortingen en dergelijke van over de omzet geheven belasting. Opbrengsten zijn baten die ontstaan bij de uitvoering van de normale activiteiten van een onderneming. Dit betekent dat omzet wordt verantwoord als de activiteiten betrekking hebben op de levering van goederen of diensten voor een specifieke klant waarmee een (verkoop)contract is gesloten.

NB: bij sommige werkgevers is het ‘normale’ omzetbegrip van opbrengsten uit goederen en diensten niet goed toepasbaar. Om die reden worden baten, opbrengsten en andere voordelen, zoals uitkeringen, subsidies, renteopbrengsten en bijdragen vanuit een overheidsinstelling of andere opbrengsten, zoals giften, of declaraties vanuit zorgverzekeraars ook als omzet gezien voor deze regeling. Indien er sprake is van een (meer-)jaarlijkse subsidie (of andere baten) of langer tijdvak dan het aanvraagtijdvak moeten deze inkomsten naar rato worden verdeeld over die maanden voor zover de grondslagen die worden gehanteerd in de jaarrekening hier niet reeds in voorzien. Tevens gelden de wijzigingen in onderhanden projecten voor deze regeling als omzet.

Hoe moet het omzetverlies worden bepaald?

Om de hoogte van het omzetverlies te bepalen, moeten werkgevers eerst hun totale omzet uit 2019 delen door vier. Als een werkgever op 1 januari 2019 nog niet bestond, geldt een afwijkende omzetbepaling. De 25% van de omzet uit 2019 (referentie-omzet) moet vervolgens worden vergeleken met de verwachte omzet in de maanden maart-april-mei 2020. Sommige werkgevers zullen niet direct per 1 maart 2020 een omzetdaling zien. Om die reden kunnen werkgevers ook kiezen voor een peilperiode voor de omzetvergelijking die één of twee maanden later start; aldus per 1 april of per 1 mei 2020. NB: De loonsom waarvoor compensatie wordt toegekend blijft ook in deze gevallen de loonsom van maart, april, mei 2020 (d.w.z. over de periode van 1 maart tot en met 31 mei 2020).

Als een bedrijf uit een aantal bedrijfsonderdelen (rechtspersonen) bestaat die samen een concern vormen, wordt de omzetdaling van het hele concern aangehouden. Anders kan de organisatie van het concern grote invloed hebben op de hoogte van de subsidie. De nadere toelichting op het aanvraagformulier bevat aanwijzingen voor de juiste berekening van het omzetverlies bij een concern.

NB 1: voor concerns met Nederlandse en buitenlandse dochters geldt dat zij niet de omzetdaling moeten meetellen van de rechtspersonen in de groep die geen Nederlands maximumdagloon (SV-loon) hebben.

NB 2: rechtspersonen of natuurlijke personen die in het buitenland gevestigd zijn en werkgever zijn van in Nederland sociaalverzekerde werknemers, kunnen ook een beroep doen op de NOW. Buitenlandse werkgevers komen derhalve ook in aanmerking voor subsidie voor zover zij werknemers in dienst hebben die in Nederland sociaalverzekerd zijn.

Wat wordt verstaan onder ‘loonsom’?

Voor de loonsom worden gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst gebruikt. Deze neemt het UWV automatisch over. Het UWV neemt hierbij als grondslag het zogenaamde sociale verzekeringsloon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Ook aanvullende lasten en kosten zoals werkgeverspremies en werknemersbijdragen aan pensioen en de opbouw van vakantiebijslag worden gecompenseerd. Ter bespoediging van de aanvraagprocedure is gekozen voor een opslag voor werkgeverslasten van 30% voor alle gevallen (hetgeen men terugziet in de factor 1,3 in de hiervoor uiteengezette formule voor berekening van de hoogte van de compensatie).

De loonsom in de subsidieperiode wordt vergeleken met de loonsom van januari 2020 zoals bekend bij de Belastingdienst. Als die ontbreekt, wordt de loonsom van november 2019 genomen. Indien deze eveneens ontbreekt, kan geen subsidie worden toegekend. Om calculerend gedrag te voorkomen, worden wijzigingen in de loonaangifte van januari 2020 die na 15 maart zijn doorgegeven, voor de NOW niet meegenomen. Vanwege het belang van de loonsom voor de subsidie is het belangrijk dat werkgevers tijdig loonaangifte blijven doen bij de Belastingdienst.

Als de loonsom over de maanden maart-april-mei 2020 lager is dan in januari 2020, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald.

Is de hoogte van de te compenseren loonsom onder de NOW gemaximeerd?

Ja, de loonsom wordt gemaximeerd tot twee maal het maximumdagloon per maand per individuele werknemer van EUR 9.538,00 bruto per maand. Loon boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd. Slechts 1,5% van de werknemers in Nederland ontvangt een loon boven dit maximumdagloon.

Worden de loonkosten van werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst ook gecompenseerd?

Werkgevers kunnen ook een subsidie ontvangen voor werknemers met een flexibele arbeidsovereenkomst, voor zover zij in dienst blijven en loon ontvangen van de werkgever gedurende de periode waarover de subsidie wordt verstrekt. De NOW is uitdrukkelijk ook van toepassing op de loonkosten voor werknemers waarvoor de werkgever geen loondoorbetalingsplicht heeft, zoals werknemers met een nul-urencontract.

De NOW voorziet aldus ook in tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers wanneer zij meer loon betalen aan de werknemers met een flexibele arbeidsomvang dan waar zij wettelijk toe verplicht zijn. Dit werkt als volgt.

Het voorschot dat in het kader van de NOW wordt verstrekt, is (behoudens uitzonderingen) gebaseerd op de loonsom over het aangiftetijdvak januari 2020. Als de loonsom over de maanden maart-april-mei lager is, wordt de hoogte van de subsidie verminderd met 90% van het bedrag waarmee de loonsom is gedaald. Kiest de werkgever ervoor om de lonen van werknemers met flexibele arbeidsomvang door te betalen ter hoogte van het gemiddelde loon in januari 2020 (of, als daar geen gegevens over beschikbaar zijn, november 2019), dan tellen deze lonen mee bij de vaststelling van de subsidie.

Let wel: werkgever draagt altijd een deel van de loonkosten zelf, zodat werkgevers altijd kritisch moeten kijken naar de hoogte van de loondoorbetaling aan werknemers met een flexibele arbeidsomvang (ook met het oog op de middellange termijn waarbij mogelijk een aanbod dient te worden gedaan na 12 maanden voor een arbeidsovereenkomst met een vaste arbeidsomvang ter hoogte van het gemiddelde aantal uren in de voorgaande 12 maanden).

Voor payroll- en uitzendwerkgevers gelden dezelfde voorwaarden als voor reguliere werkgevers. Ook zij kunnen via de NOW een subsidie aanvragen en worden gecompenseerd voor de loonkosten van werknemers die zij in dienst houden.

 

Hoe werkt het als een werkgever meerdere loonheffingsnummers heeft?

Werkgevers dienen onder meer hun bedrijfsnaam en loonheffingennummer op te geven. Indien werkgevers meerdere loonheffingennummers heeft en voor zijn gehele loonsom in aanmerking wil komen voor een subsidie, zullen die werkgevers meerdere aanvragen moeten indienen, namelijk per loonheffingennummer. De werkgever dient wel de omzetdaling op te geven die hij voor de gehele onderneming verwacht; hij vult dus bij elke aanvraag dezelfde omzetdaling en dezelfde meetperiode in.

Wanneer en op welke wijze wordt de uiteindelijke subsidie vastgesteld?

Binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de subsidie is toegekend, dienen werkgevers vaststelling van de subsidie aan te vragen. In beginsel is hiervoor een accountantsverklaring vereist. Er wordt naar gestreefd om binnen vier weken na publicatie van de NOW duidelijkheid te geven onder welke grens een accountantsverklaring niet is vereist. Vervolgens zal het UWV binnen 22 weken een eindafrekening doen. Die kan hoger of lager uitvallen dan bij de eerste opgave werd verwacht.

Welke antimisbruikbepalingen zijn opgenomen in de NOW?

Uitgangspunt is dat de werkgever verantwoordelijk is voor de informatie die hij bij zijn aanvraag verstrekt. De werkgever dient een zodanig contoleerbare administratie te beheren, dat achteraf gecontroleerd kan worden of een subsidie terecht is verstrekt. De werkgever verleent desgevraagd, tot vijf jaar na vaststelling van de subsidie, inzage in deze administratie. Ook is de werkgever verplicht onverwijld melding te doen als duidelijk is dat hij niet langer aan de vereisten voor subsidieverlening voldoet.

Het UWV heeft tevens de mogelijkheid de betaling van het voorschot op te schorten indien sprake is van een ernstig vermoeden dat niet aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan en kan een reeds verleende subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorderen. Indien tijdens of bij het vaststellen van de subsidie sprake is van een redelijk vermoeden van een strafbaar feit, dan heeft UWV de mogelijkheid om aangifte te doen bij het Openbaar Ministerie (OM). Ook zullen achteraf risicogericht controles worden uitgevoerd, zowel op basis van datacontroles als wel door middel van het gebruik van steekproeven.

Hoe wordt omgegaan met de samenloop met werktijdverkorting (WTV)?

Ingediende aanvragen voor WTV waarop nog niet is beslist worden aangemerkt als aanvraag onder de NOW. Werkgevers zullen in dit kader worden verzocht om aanvullende informatie aan te leveren.

Werkgevers die thans al gebruik maken van de WTV-regeling kunnen hun WTV-aanvraag niet verlengen. Wel kunnen zij een aanvraag voor een subsidie in het kader van de NOW doen. Als daarbij samenloop optreedt tussen de NOW-subsidie en de betaling van WW-gelden in het kader van de WTV-regeling wordt deze laatste betaling voor de subsidievaststelling in mindering gebracht op de loonsom over maart tot en met mei. Zo wordt dubbele financiering voorkomen.

Voor meer informatie kunt u de volgende bronnen raadplegen:

Aarzel niet om contact met ons op te nemen indien u nadere vragen heeft.

Arlette Putker – Blees & Irene Francken – van der Ven

Arlette.Putker@LenAadvocaten.nl
tel:       +31 (0)20 7608811
mob:    +31 (6)13 14 48 50+31 (0)6 13 14 48 50

Irene.Francken@LenAadvocaten.nl
tel:     + 31 (0)20 7608814 (direct)
mob:   + 31 (0)6 3100011

*          *          *

Elaboration of the Temporary Emergency Relief Measure for the Preservation of Work (NOW)

When are employers able to apply for compensation under the NOW?

The Dutch Minister of the Ministry of Social Affairs and Employment announced on March 31st, 2020 that the Employee Insurance Agency (‘UWV’) strives for employers to be able to apply for compensation under the NOW as of Monday 6 April 2020. The application period runs up to and including 31 May 2020.

For what period will the NOW be applicable?

The NOW will initially provide for compensation of wages costs from March up to and including May 2020. The option to extend the NOW with three months is explicitly kept open by the Dutch government. The government will make a decision in this regard before 1 June 2020, so a possible second tranche will directly follow the first application period that ends on 31 May 2020.

When could employers expect an advance payment of the compensation under the Now?

Employers submit their expected drop in turnover in the application. If the UWV decides to grant compensation, the UWV pays an advance of 80% of the wage costs in three instalments. A decision-making period of 13 weeks applies, however employers that meet the conditions in the NOW in practice could most likely expect an advance within two to four weeks from the application.

How much is the compensation employers could be eligible for?

Employers that expect a drop in turnover of at least 20% during three consecutive months in the period from 1 March up to and including 31 July 2020, are eligible for a compensation in proportion to their drop in turnover as of 1 March 2020 of up to 90% of their wage costs in relation to employees who are employed by the employer and are compulsory insured for the employee insurance schemes (unemployment benefits (WW), sickness benefits (ZW) and WIA-benefits).

The formula is:

A x B x 3 x 1,3 x 0,9, for which purpose:

A = % of the drop in turnover; and

B = the wage costs taking into account the total wage costs of employees for whom the employer paid the wage provided that the wage to be taken into account per employee is not higher than EUR 9,538.00 gross.

In case of a drop in turnover of 100% the compensation is 90% of the wage costs. In case of a drop in turnover of 50% the compensation will be 45% of the total wage costs.

The compensation is conditional upon the employer continuing to fully pay the employees’ wages and that employers commit themselves to not apply for a dismissal permit for business economic reasons during the period compensation under the NOW is being received. Therefore it is expected of employers that they do not apply for a dismissal permit from the UWV to terminate any employment agreement for business economic reasons in the period from 18 March 2020 up to and including 31 May 2020.

What are the consequences if an employer does apply for a dismissal permit for business economic reasons at the UWV in the period from 18 March 2020 up to and including 31 March 2020?

If an employer does apply for a dismissal permit in this period and the application is not (or not in time, meaning being withdrawn within five working days from the NOW entering into force) withdrawn, the UWV will adjust the compensation under the NOW. When determining the compensation, the UWV determines the wages of the employees for whom a dismissal permit has been requested. These wages are being increased with 50% (penalty). The wages of these employees plus the 50% penalty are being deducted from the total wage costs, on which basis the compensation is being set. The purpose of this measure is to express that deviating from the condition to not dismiss employees has consequences for the compensation. It is not relevant whether or not the UWV will grant a dismissal permit.

What does ‘turnover’ mean?

Turnover means the ‘net-turnover’, which concerns the proceeds from the supply of goods and services from the business of the legal entity, minus discounts and such, of tax levied on turnover. Proceeds are income from the normal activities of a business. This means that turnover is recognised as the activities relating to the supply of goods or services for a specific customer with whom a (sales) contract has been concluded.

NB: for some employers, the “normal” concept of turnover from proceeds from goods and services in practice cannot be applied. For that reason, income, proceeds and other benefits, such as benefits, subsidies, interest income and contributions from a government institution or other income, such as gifts, or claims from health insurers are also regarded as turnover under the NOW. If there is a (multi-) annual subsidy (or other benefits) or longer period than the application period, this income must be spread pro rata over those months, insofar as the accounting principles used in the annual accounts do not already provide for this. The changes in work in progress for this scheme also count as turnover.

In what way should a drop in turnover be determined?

To determine the drop in turnover, employers must first divide their total revenue from 2019 by four. If an employer did not yet exist on 1 January 2019, a different turnover provision applies. The 25%  turnover from 2019 (reference turnover) must be compared with the turnover in the months of March-April-May 2020. Some employers may not see a decline per 1 March 2020. For this reason, employers can also opt for a reference period for the turnover comparison that starts one or two months later, thus as of 1 April or 1 May 2020. The wage costs that are used as a basis for the compensation will also be the wage costs in March, April, May 2020 (i.e. over the period from 1 March up to and including 31 May 2020).

If a company consists of a number of business units (legal entities) that together form a group, the drop in turnover of the entire group is taken into account. Otherwise, the structure of the group can have a major influence on the amount of the compensation. The further explanation on the application form contains instructions for the correct calculation of the loss of turnover of a group.

NB 1: for groups with Dutch and foreign subsidiaries, the loss in turnover of the legal entities in the group that do not have a Dutch maximum daily wage (SV-loon) must not be taken into account.

NB 2: legal entities or natural persons who are registered abroad and that employ employees who are covered by the Dutch social security scheme can also apply for compensation under the NOW. Foreign employers are therefore also eligible for compensation insofar as they employ employees who are covered by the Dutch social security scheme.

 

What does ‘wage costs’ mean?

For determining the wage costs, data from the payroll tax return to the Dutch tax authorities is used. The UWV will automatically take this into account. The UWV uses the so-called wage for social insurance purposes from current employment as the basis in this regard. Additional expenses and costs such as employer pension contributions and employee pension contributions and the accrual of holiday allowance are also compensated. To speed up the application process, a surcharge for employers’ contributions of 30% applies for all cases (which is reflected in the factor 1.3 in the formula for calculating the amount of compensation as set out above).

The wage costs in the compensation period are compared with the wage costs in January 2020, as known to the Dutch tax authorities. If this information is not available, the wages costs of November 2019 will be taken into account. If this information is also not available, no compensation can be granted. To avoid calculating behavior, changes in the January 2020 wage return that were passed after 15 March are not taken into account for the purpose of the NOW. Because of the importance of the wage costs for the compensation, it is important that employers continue to submit payroll tax forms to the Dutch tax authorities on time.

If the wage costs for the months of March-April-May 2020 are lower than in January 2020, the compensation will be reduced by 90% of the amount by which the wage costs dropped.

Are the wage costs eligible for compensation under the NOW subject to a maximum?

Yes, the wage costs are capped at twice the maximum daily wages per month per individual employee of EUR 9,538.00 gross per month. Wages above this amount are not compensated. Only 1.5% of employees in the Netherlands receive wages above this maximum daily wage.

Are the wages costs of employees with a flexible employment agreement being compensated?

Employers could also be eligible for compensation for employees with a flexible employment agreement, as far as they remain employed and receive wages from the employer during the compensation period. The NOW explicitly applies to the wage costs of employees for whom the employers has no obligation to continue to pay wages, such as employees with a zero hours-contract.

Therefore, the NOW provides for compensation of the wage costs of employers if they pay more wages than required by law. This works as follows.

The advance being granted under the NOW is (save exceptional situations) based on the wage costs in the tax period January 2020. If the wage costs in the period of March-April-May 2020 are lower, the compensation is being reduced with 90% of the amount with which the wage costs has dropped. If the employer chooses to continue to pay the employees with a flexible employment agreement an amount equal to their average wages in January 2020 (or such data is not available, November 2019), these wages are taken into account when determining the compensation.

Please note that the employer (even with compensation under the NOW) always bears part of the wage costs itself. Hence, in our opinion there still remains an incentive for employers to take a critical look at the level of wages paid to employees with a flexible employment agreement (also with a view to the medium/long term, in which case perhaps an offer has to be made after 12 months for an employment contract with a fixed number of working hours equal to the average number of working hours in the preceding 12 months).

The same conditions that apply to ‘regular’ employers apply to the payroll- and temporary agency employers. The could also apply for compensation under the NOW and be compensated for the wage costs for the employee they continue to employ.

 

 

What if an employer has multiple withholding tax numbers?

Employers must include their company name and withholding tax number in the application. If employers have multiple withholding tax numbers and want to be eligible for compensation for their total wage costs, those employers will have to submit several applications, namely per withholding tax number. The employer must, however, report the drop in turnover that he expects for the entire company; he therefore submits the same drop in turnover and the same measurement period for each application.

When and how is the final compensation being determined?

Within 24 weeks after the end of the period for which the compensation has been granted, employers must apply for determination of the final compensation. In principle, an auditor’s report is required for this. The aim is to clarify the limit under which an auditor’s report is not required within four weeks after publication of the NOW. The UWV will then make a final statement within 22 weeks. This may turn out to be higher or lower than was expected.

Which anti-abuse provisions are included in the NOW?

The basic principle is that the employer is responsible for the information he provides with his application. The employer must keep such verifiable records that it can be verified afterwards whether a compensation has been rightly granted. Upon request, the employer will provide access to this administration up to five years after the compensation has been determined. The employer is also obliged to report immediately if it is clear that he no longer meets the requirements for receiving compensation.

The UWV also has the option to suspend payment of the advance if there is a serious suspicion that the compensation conditions are not being met and can fully or partially reclaim a compensation that has already been granted. If during compensation period or when determining the compensation there is a reasonable suspicion of a criminal offense, then UWV has the option to report this to the Public Prosecution Service (OM). Risk-oriented checks will also be carried out afterwards, both on the basis of data checks and through the use of random checks.

How is the concurrence with working time reduction (WTV) handled?

Applications submitted for WTV that have not yet been decided on will be considered an application under the NOW. In this context, employers will be requested to provide additional information.

Employers who already use the WTV scheme cannot extend their WTV application. They can, however, apply for compensation under the NOW. If there is an accumulation convergence the NOW subsidy and the payment of unemployment benefits under the WTV scheme, the latter payment will be deducted from the wage costs for the period from March to May inclusive. This prevents double financing.

For information you could consult the following documents:

Please do not hesitate to contact us if you have any further questions.

Arlette Putker-Blees & Irene Francken-van der Ven

Arlette.Putker@LenAadvocaten.nl
Tel.: +31 (0)20 7608811
Mobile: +31 (6)13 14 48 50+31 (0)6 13 14 48 50

Irene.Francken@LenAadvocaten.nl
Tel.: + 31 (0)20 7608814
Mobile: + 31 (0)6 31000115

 

*          *          *