Het komt in de praktijk vaak voor dat een zieke werknemer – kort voor het aflopen van de eerste twee ziektejaren – zich plotseling volledig hersteld meldt. Vervolgens meldt deze werknemer zich na een periode van vier weken weer ziek, waardoor de teller van de ziekteperiode van twee jaar weer opnieuw gaat lopen. Voor een werkgever is dit een zeer ongewenste situatie: de loondoorbetaling als gevolg van ziekte komt hierdoor mogelijk wederom voor de duur van twee jaar voor rekening van de werkgever bovenop de op de werkgever rustende re-integratieverplichtingen. De vraag is of de zieke werknemer geheel zelf kan bepalen dat hij weer volledig is hersteld. In dit blog geven wij handvatten aan de werkgever in geval van twijfel aan de hersteldmelding van de werknemer.

Zieke werknemer meldt zich hersteld

Een zieke werknemer heeft in beginsel recht op loondoorbetaling door de werkgever gedurende maximaal de eerste twee ziektejaren. Tevens rusten er gedurende deze periode re-integratieverplichtingen op de werkgever. Indien een werknemer na deze periode van 104 weken nog steeds ziek is, stopt deze loondoorbetaling.

Het komt in de praktijk vaak voor dat een werknemer – kort voor het aflopen van de eerste twee ziektejaren – zich plotseling volledig hersteld meldt. Wanneer de werknemer zich binnen vier weken na de herstel melding weer ziekmeldt, worden de dagen van de voorgaande en de nieuwe ziekteperiode bij elkaar opgeteld. Dit houdt in, dat de termijn van de eerste twee ziektejaren niet weer van begin af aan gaat lopen.

Na deze vier weken, houdt de reikwijdte van die waarborg echter op. Wanneer de werknemer hersteld is en zich na vier weken opnieuw ziekmeldt, begint de termijn van de eerste twee ziektejaren opnieuw te lopen. De werkgever is dan wederom gehouden om maximaal twee jaar het loon aan de werknemer tijdens ziekte te betalen.

Administratief ziek houden mag niet

Om te voorkomen dat een nieuwe ziekmelding een nieuwe ziekteperiode start, proberen werkgevers een  werknemer, tijdens de periode dat de werknemer hersteld is na ziekte, weleens “administratief” ziek te houden voor 1% of meerdere procenten. In navolging op eerdere rechtspraak heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden geoordeeld dat deze oplossing arbeidsrechtelijk geen stand houdt. Op deze wijze kan de werkgever immers zelf bepalen of er sprake is van meer dan vier weken van herstel en daarmee het ontstaan van een nieuwe verplichting van 104 weken voorkomen.[1]  Een werknemer kan dus – enkel op basis van een inschatting en zonder objectief medische reden – niet administratief ziek worden gehouden door de werkgever.

Oplossing bij het bepalen of de werknemer beter is

De werknemer

Het wettelijk uitgangspunt is dat een werknemer in beginsel bepaalt wanneer er sprake is van ziekte en wanneer er sprake is van herstel.

De bedrijfsarts dan wel de arbeidsdeskundige

Indien de werkgever aan het standpunt van de werknemer twijfelt, kan de bedrijfsarts dan wel een arbeidsdeskundige worden ingeschakeld. De werkgever accepteert in dat geval de herstel melding van de werknemer niet. De deskundige kan dan vervolgens een oordeel vellen over de herstel melding. Gelet op de zorgplicht die op een goed werkgever rust, is dit in geval van langdurige arbeidsongeschiktheid ook aan te raden.

Deskundigenoordeel UWV

Indien de werkgever het niet eens is met of twijfelt aan het oordeel van de bedrijfsarts, beschikt de werkgever over de mogelijkheid om het UWV om advies te vragen door zelf een deskundigenoordeel aan te vragen.

Conclusie

Uitgangspunt is dat een werknemer zelf bepaalt of en wanneer hij hersteld is van ziekte binnen de eerste twee ziektejaren. In plaats daarvan kan een werkgever de hersteldmelding weigeren en een oordeel van de bedrijfsarts of de arbeidsdeskundige aanvragen over het herstel van de werknemer. Informeer de werknemer in dat geval dat u de hersteldmelding heeft ontvangen en dat hij voorafgaand aan het hervatten van de werkzaamheden zal worden opgeroepen door de bedrijfsarts voor een toetsing van de hersteldmelding. Tevens kan de werkgever een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen met betrekking tot de hersteldmelding. En tot slot: houdt een werknemer in ieder geval niet – zonder objectief medische reden – administratief ziek.

Heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel of heeft u zelf te maken met een zieke werknemer die zich kort voor het aflopen van de eerste twee ziektejaren hersteld heeft gemeld? Neem dan contact met ons op, wij adviseren u graag.

Bron
Hof Arnhem-Leeuwarden 2 maart 2021, ECLI:NL:GHARL:2021:1985.