Per 31 januari 2023 is het diversiteitsportaal van de SER geopend. ‘Grote’ en beursgenoteerde vennootschappen dienen voor 31 oktober te voldoen aan de nieuwe wet ingroeiquotum en streefcijfers. Bent u daar al op voorbereid? In deze blog treft u een stappenplan aan om aan de wettelijke vereisten te voldoen.

De ‘nieuwe’ wet ingroeiquotum en streefcijfers

Sinds 1 januari 2022 geldt voor grote bedrijven in Nederland de wet ingroeiquotum en streefcijfers (‘de wet’). De wet wordt ook wel aangeduid als het “vrouwenquotum” en bestaat uit twee onderdelen:

  1. Het ingroeiquotum, dat geldt voor de RvC van vennootschappen met een beursnotering. Dit ingroeiquotum houdt in dat ten minste één derde van de RvC moet bestaan uit vrouwen en één derde uit mannen;
  2. De streefcijfer- en transparantieregeling, die geldt voor het bestuur, RvC en de subtop van alle ‘grote’ vennootschappen in Nederland. De grote vennootschap is verplicht om “passende” en “ambitieuze” streefcijfers op te stellen en een plan van aanpak te maken.

Het doel: een evenwichtige verhouding tussen mannen en vrouwen in topfuncties in grote bedrijven.

Zo kun je als bedrijf aan de nieuwe wet voldoen:

Stap 1: Valt uw bedrijf onder de wet? Grote vennootschappen die volgens de SER onder de wet vallen ontvangen een brief van de SER waarin wordt gewezen op een rapportageverplichting. Het kan echter zijn dat u als ‘groot’ bedrijf geen brief heeft ontvangen of u een brief heeft ontvangen en u niet onder de wet valt. Om als grote vennootschap te kwalificeren dient deze op twee opeenvolgende balansdata aan ten minste twee van de drie criteria te voldoen:

  • De waarde van de activa bedraagt meer dan € 20 miljoen;
  • De netto-omzet is meer dan € 40 miljoen;
  • Het gemiddeld aantal werknemers is 250 of meer.

Laat uw accountant controleren of de vennootschap een “grote vennootschap” is in de zin van de wet.

Stap 2: Analyseer de feitelijke stand van de man-vrouw verhouding. Kijk hiervoor naar de stand van de man-vrouw verhouding aan het einde van het boekjaar en de in- en uitstroom van mannen en vrouwen in het bestuur, de RvC en de subtop van het afgelopen boekjaar.

Stap 3: Stel doelen in de vorm van streefcijfers. Stel vast welke verhoudingen uw bedrijf gaat realiseren en wanneer (datum) dit doel moet worden bereikt. Formuleer de streefcijfers aan de hand van een minimumpercentage voor mannen en vrouwen.

Stap 4: Maak een plan van aanpak om de doelen te bereiken. Maak een analyse naar de uitdagingen, stel de huidige situatie vast en maak een plan om de doelen te behalen in de toekomst.

Stap 5: Rapporteren via het SER Diversiteitsportaal. Jaarlijks en binnen tien maanden na afloop van het voorgaande boekjaar moeten alle grote vennootschappen en grote beursvennootschappen op grond van de wet volgens een vast format aan de SER rapporteren.

Deadline

Voor ‘grote bedrijven’ met een boekjaar dat op 31 december 2022 eindigt, is de rapportagedeadline voor het boekjaar 2022 op 31 oktober 2023. Hiervoor dienen de bedrijven zich aan te melden bij het diversiteitsportaal, dat op 31 januari 2023 is opengegaan.

Na de rapportagedeadline worden de rapportages openbaar gemaakt via de dataverkenner van het diversiteitsportaal van de SER. Hierdoor kunnen bedrijven zichzelf vergelijken en van elkaar leren. Hoewel er geen specifieke consequentie is verbonden aan het niet (tijdig) rapporteren, wordt ook het niet rapporteren gepubliceerd en dat is voor een breed publiek inzichtelijk.

Het is voor grote bedrijven van belang om zich bewust te zijn van de rapportageverplichtingen die voortvloeien uit de wet ingroeiquotum en streefcijfers.

Heeft u nog vragen over deze wet of heeft u anderszins vragen over het bewerkstelligen van diversiteit binnen uw organisatie? Neem dan gerust contact op met een van onze advocaten. Wij helpen u graag!