Wij zien met regelmaat dat door verzekerings- en bedrijfsartsen bij werknemers te lang wordt aangenomen dat er geen benutbare mogelijkheden zijn, terwijl die er wel zijn. Het is dan toegestaan om re-integratie inspanningen achterwege te laten. Bij geen benutbare mogelijkheden, moet er behoorlijk wat aan de hand zijn. In deze blog bespreekt Inge de criteria die zich moeten voordoen en geeft zij tips voor de praktijk.

GBM is de afkorting voor geen benutbare mogelijkheden en houdt in dat een persoon (tijdelijk) geen benutbare mogelijkheden heeft en dus niet in staat is om arbeid te verrichten.

Er is sprake van GBM als wordt voldaan aan onderstaande criteria zoals vastgelegd in het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten:

 • betrokkene is opgenomen in een ziekenhuis of AWBZ instelling voor de duur van 3 maanden of meer;
 • betrokkene is bedlegerig;
 • betrokkene voor het uitvoeren van de activiteiten van het dagelijks leven dermate afhankelijk is dat hij lichamelijk niet zelfredzaam is; of
 • betrokkene als gevolg van een ernstige psychische stoornis in zijn zelfverzorging, in zijn directe samenlevingsverband alsook in zijn sociale contacten, waaronder zijn werkrelaties, niet of dermate minimaal functioneert dat hij psychisch niet zelfredzaam is.

Om van GBM te spreken, moet er dus behoorlijk wat aan de hand zijn. Slechts bij de bovenstaande gevallen kan worden gesteld dat duurzame mogelijkheden ontbreken en re-integratie inspanningen achterwege kunnen blijven. In alle andere gevallen blijven re-integratie- inspanningen overeind staan.

Enerzijds is het niet eenvoudig om aan te tonen dat een werknemer geen benutbare mogelijkheden heeft. De praktijk leert anderzijds ook dat het UWV streng toetst en het hebben van geen benutbare mogelijkheden niet zomaar aanneemt. Onterecht afwijken van de standaard GBM, al dan niet vastgesteld door de verzekerings- of verzekeringsarts, levert voor UWV na 2 jaar arbeidsongeschiktheid redenen op om een loonsanctie aan de werkgever op te leggen.

Tips voor de praktijk:

 • Laat je als werkgever goed adviseren over GBM door een verzuimdeskundige;
 • Schakel na verloop van tijd de bedrijfsarts wederom in om (opnieuw) een inschatting te maken van de situatie. Zo voorkomt u dat er bij werknemers te lang wordt aangenomen dat er geen benutbare mogelijkheden zijn terwijl die er wel zijn;
 • Een werkgever blijft altijd zelf verantwoordelijk en kan zich niet verschuilen achter het advies van de bedrijfsarts;
 • Zorg ervoor dat uw bedrijfsarts of arbodienst regelmatig contact met u heeft over de mogelijkheden van de zieke werknemer;
 • Gedurende de periode van GBM is herstel van de werknemer het doel. Werkgevers doen er in beginsel goed aan om deze situatie te respecteren en geen druk op een werknemer te leggen. Dit kan herstel en de re-integratie op termijn negatief beïnvloeden;
 • Bij (gedeeltelijk) herstel kan de bedrijfsarts tijdens een vervolgconsult oordelen dat er geen sprake meer is van GBM. Als dit aan de orde is, moet er direct begonnen worden met re-integreren;
 • Wees ervan bewust dat het geregeld voorkomt dat mensen behoorlijk beperkt zijn ten opzichte van arbeid. Er zijn dan (tijdelijk) geen re-integratiemogelijkheden maar van GBM hoeft dan nog geen sprake te zijn. In dit soort gevallen is sprake van marginale mogelijkheden;
 • Wanneer u het niet eens bent met uw bedrijfsarts, vraag een deskundigenoordeel aan bij het UWV en voorkom kosten als gevolg van een opgelegde loonsanctie.

Heb je vragen over GBM? Neem dan rechtstreeks contact op met onze advocaat en MfN-mediator Inge Slangen via 020- 7608810/06 1091 39 99 of Inge.Slangen@LenAadvocaten.nl