Als gevolg van Europese wetgeving zal er vanaf 1 augustus 2022 ook in Nederland een en ander moeten wijzigen. Het is niet langer toegestaan om een verbod op nevenwerkzaamheden op te nemen, het aanbieden van verplichte scholing moet kosteloos en de verplichting om werknemers bij aanvang te informeren over details van hun arbeidsovereenkomst wordt uitgebreid. Het wetsvoorstel wordt momenteel uitgewerkt.

Veel werkgevers komen met hun (fulltime) werknemers overeen dat geen nevenactiviteiten mogen worden verricht naast het werk. Ook is het in diverse sectoren gebruikelijk om met werknemers af te spreken dat studiekosten (gedeeltelijk) moeten worden terugbetaald bij het einde van de arbeidsovereenkomst. Vanaf 1 augustus 2022 kunnen werkgevers dit echter niet meer onverkort met hun werknemers afspreken. Per die datum moet namelijk de Europese Richtlijn inzake transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zijn geïmplementeerd in de EU-landen, zo ook in Nederland.
De Richtlijn beoogt voor alle werknemers in de EU een voldoende mate van transparantie en voorspelbaarheid van arbeidsvoorwaarden te waarborgen. De Richtlijn bevat minimumvereisten op het gebied van informatie over de essentiële aspecten van de arbeidsrelatie.

In Nederland zijn dit de meest in het oog springende wijzigingen:

  • Uitbreiding informatieverplichting – werkgevers zijn reeds wettelijk verplicht om werknemers schriftelijk te informeren over een aantal details van hun arbeidsrelatie waaronder de functie, datum aanvang dienstverband en salaris. Vanaf 1 augustus 2022 moeten werkgevers ook informatie verstrekken over werk- en rusttijden, het opleidingsbeleid en procedures bij ontslag (inclusief termijnen). Werkgevers zullen dit beleid moeten uitwerken, bijvoorbeeld in een personeelsreglement dat ter hand wordt gesteld aan werknemers.
  • Geen verbod op nevenwerkzaamheden – nu zijn werkgevers vrij om af te spreken dat een werknemer geen nevenwerkzaamheden mag verrichten. Vanaf 1 augustus 2022 wordt het uitgangspunt dat een verbod op nevenwerkzaamheden niet langer is toegestaan. Hoe een dergelijk verbod precies wordt vormgegeven, is nog onduidelijk. Het ligt voor de hand dat er een of meer uitzonderingssituaties worden geformuleerd. Het kan ook zijn dat er, net als bij het concurrentiebeding in bepaalde tijd arbeidsovereenkomsten, gewerkt moet worden met een schriftelijke motivering.
  • Kosteloos aanbieden verplichte scholing – op dit moment zijn werkgevers verplicht om werknemers in staat te stellen scholing te volgen die noodzakelijk is voor de uitoefening van zijn functie. Per 1 augustus 2022 moet ‘verplichte’ scholing bovendien kosteloos worden aangeboden. Een studiekostenbeding is dan slechts in bepaalde gevallen nog mogelijk (en in ieder geval niet bij ‘verplichte’ scholing). Het is nog de vraag wat precies onder ‘verplichte’ scholing zal worden verstaan.

Hoe de wijzigingen precies worden vormgegeven door de wetgever, wordt momenteel nog uitgewerkt. Het is daardoor onder meer niet duidelijk of de wijzigingen gaan gelden voor alle op 1 augustus 2022 bestaande overeenkomsten. Werkgevers kunnen, anticiperend op de wijzigingen, wel al nadenken over het opstellen van beleid ten aanzien van werk- en rusttijden, opleidingen en procedures bij ontslag. Bij het opnemen van een nevenactiviteitenbeding of studiekostenbeding is bovendien raadzaam om advies te vragen over de formulering daarvan, met het oog op de wijzigingen per 1 augustus 2022.

Voor vragen over dit wetsvoorstel, scholingsverplichtingen en / of nevenactiviteiten kunnen wij u nader adviseren.