De Richtlijn Loontransparantie

De richtlijn heeft tot doel loondiscriminatie te bestrijden en de loonkloof tussen mannen en vrouwen in de EU te verkleinen. Werknemers zullen hun recht op gelijk loon voor gelijk of gelijkwaardig werk kunnen afdwingen dankzij bindende regels over loontransparantie.

Transparantie & informatie

De richtlijn geeft nieuwe verplichtingen aan de werkgever. De verplichtingen voor de werkgever houden onder andere in dat zij objectieve en genderneutrale instrumenten, methodes en criteria moeten gebruiken voor de functiewaardering. Werknemers hebben enerzijds recht op informatie over beloning en de werkgever heeft anderzijds de plicht deze informatie op verzoek binnen twee maanden te verstrekken. Tevens moeten werkgevers hun werknemers jaarlijks over dit recht informeren.

Ook sollicitanten krijgen het recht om meer informatie te verkrijgen over de beloning, waarbij komt te gelden dat werkgevers sollicitanten niet langer mogen vragen naar hun huidige salaris. Daarbij dienen vacatures genderneutraal te zijn.

De rapportageverplichting

Op werkgevers met 100 of meer werknemers zal een (openbare) rapportageverplichting over de genderkloof in hun onderneming komen te rusten. Voor kleinere werkgevers is deze verplichting vrijwillig. Indien uit het verslag blijkt dat er meer dan 5% loonverschil is, dat niet kan worden gerechtvaardigd, moeten ondernemingen een gezamenlijke beloningsevaluatie doen samen met werknemersvertegenwoordigers.

Verder zullen er sancties (zoals boetes) gelden bij inbreuken op rechten en plichten ten aanzien van het beginsel van gelijke beloning. Werknemers die het slachtoffer zijn geworden van loondiscriminatie op grond van geslacht moeten volledig worden gecompenseerd.

Praktische tips

De maatregelen om beloningstransparantie te verbeteren kunnen voor werkgevers grote administratieve en financiële gevolgen met zich meebrengen. Door als goed werkgever nu al na te denken over uw loontransparantiebeleid kunt u anticiperen op de nieuwe verplichtingen.

Tip 1: Doe nu al een beloningsevaluatie

Anticipeer op de rapportageverplichting door het houden van een beloningsevaluatie. Breng uw beloningsbeleid in kaart en ga na hoe deze onderwerpen geregeld zijn in uw onderneming. Voorkom zo dat er fouten worden gemaakt bij de rapportageverplichting.

Tip 2: Maak een stappenplan

Maak een stappenplan en vraag uzelf af welke onderwerpen aandacht nodig hebben, wanneer en met wie u dat gaat oppakken en hoeveel tijd en geld dat gaat kosten. Is er expertise van buitenaf nodig? Hoe gaat u de informatie op een goede en begrijpelijke manier verschaffen aan uw werknemers? Dient het sollicitatiebeleid te worden aangepast? Zijn er onderwerpen die u binnenkort kan gaan behandelen met uw werknemersvertegenwoordigers?

Tip 3: Compensatie

Wees u zich ervan bewust dat werknemers compensatie kunnen gaan eisen. Wanneer u nu al bewust bent van mogelijke loondiscriminatie, kunt u ervoor kiezen om de betreffende werknemer tijdig te compenseren. Zo voorkomt u hogere kosten in de toekomst.

Het kabinet moet nu gaan bepalen hoe de handhaving op de nieuwe regels er in Nederland uit gaat zien, welke sancties en maatregelen daarbij horen en wie daarop moet toezien. Wanneer de wet precies ingaat, is nog niet bekend.

Kortom, evalueer alvast uw huidige beloningsbeleid. Is deze al transparant genoeg? Anticipeer op de nieuwe verplichtingen, laat u hierbij adviseren en wees alert op de punten in uw onderneming die aandacht nodig hebben.

Heeft u hulp nodig met het transparanter maken van uw beloningssysteem? Of heeft u vragen over de nieuwe richtlijn? Neem dan contact op met een van onze advocaten, wij helpen u graag verder!

Bron
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/pay-transparency/