In 2018 oordeelde het Europese Hof van Justitie al dat vakantiedagen niet komen te vervallen als sprake is van een schending van de zogenaamde zorg- en informatieplicht. De Hoge Raad heeft recent bevestigd dat dit ook geldt voor verjaring van wettelijke vakantiedagen.

Wettelijke vakantiedagen – hoe zit het ook alweer?

Ieder jaar heeft een werknemer recht op minimaal 4 keer de wekelijkse arbeidsduur aan vakantie. Werkt een werknemer 40 uur per week? Dan heeft hij/zij dus recht op 160 uur / 20 vakantiedagen.

Verval wettelijke vakantiedagen
Wettelijke vakantiedagen vervallen per 1 juli van het daaropvolgende jaar, tenzij er in de cao of schriftelijke overeenkomst een langere vervaltermijn is afgesproken.

Het Europese Hof van Justitie heeft in 2018 (in het Max Planck-arrest) al bepaald dat op een werkgever een (vergaande) zorg- en informatieplicht rust, waarbij de werkgever de werknemer (zo nodig) aanmoedigt vakantie op te nemen. Als de werkgever hierin verzaakt, komen de vakantiedagen niet te vervallen, aldus het Europese Hof van Justitie.

Verjaring wettelijke vakantiedagen
Indien wettelijke vakantiedagen niet per 1 juli van het opvolgende jaar komen te vervallen, verjaren ze in principe door verloop van vijf jaren na de laatste kalenderdag waarin de aanspraak is ontstaan. Na verloop van de verjaringstermijn kan een vordering niet meer via de rechter worden afgedwongen.

Recente procedure
In een recente kwestie beroept een voormalig werknemer van een advocatenkantoor zich erop dat zijn vakantiedagen niet zijn vervallen nu de werkgever niet aan zijn zorg- en informatieverplichting heeft voldaan en stelt dat ook de verjaringstermijn buiten toepassing moet blijven.

Het Hof ging daarin mee en oordeelt dat de werkgever niet heeft voldaan aan zijn zorg- en informatieverplichting, als gevolg waarvan de niet-genoten wettelijke vakantiedagen niet zijn vervallen en de verjaringsbepaling buiten toepassing moet blijven. Een bedrag van ruim € 60.000 bruto werd aan de werknemer toegewezen als vergoeding voor opgebouwde maar niet-genoten wettelijke vakantiedagen.

Het oordeel van het Hof is recent door de Hoge Raad bevestigd.

Gelet op het bovenstaande blijkt maar weer eens te meer het belang van een goede vakantieadministratie.

Als werkgever doe je er verstandig aan om:

  • werknemers aan het begin van het kalenderjaar én met enige regelmaat schriftelijk te informeren over het saldo aan wettelijke vakantiedagen,;
  • werknemers in de gelegenheid te stellen om die dagen op te nemen, ze daartoe ook echt (schriftelijk) aan te sporen; en
  • werknemers erop te wijzen dat wettelijke vakantiedagen per 1 juli van het opvolgend jaar komen te vervallen indien ze niet tijdig worden opgenomen.Gelet op het feit dat de bewijslast bij de werkgever rust, is het verstandig om bovenstaande (ook) schriftelijk te bevestigen.

 

 

 

Bron
ECLI:NL:HR:2023:955