Actueel

What happens in mediation stays in mediation: geheim blijft (bijna altijd) geheim

30/12 2021
Auteur Inge Slangen
Categorie Rechtspraak

Wanneer werkgever en werknemer besluiten om een mediationtraject in te gaan, gebeurt dit op basis van vrijwilligheid én vertrouwelijkheid. Wat nu als één van de partijen in een (ontbindings)procedure de rechter op de hoogte wil stellen van de inhoud van dit traject? Een recente uitspraak van de rechtbank Amsterdam bevestigt dat geheimhouding alleen mag worden geschonden in zeer uitzonderlijke (nood)situaties. De mogelijkheid van baanverlies voor de werknemer valt hier niet onder.

Lees meer
Bron C/13/708644 KG ZA 21-854, 23 november 2021 (AR 2021-1499)
Expertise

Zieke werknemer heeft recht op 100% van het gebruikelijk loon tijdens vakantie

21/12 2021
Auteur Marize Verhagen
Categorie Rechtspraak

Werknemers hebben recht op loondoorbetaling bij ziekte. Dit geldt ook voor de periode dat zij vakantieverlof opnemen. Het Hof van Justitie heeft recent geoordeeld dat zieke werknemers tijdens vakantie recht hebben op 100% van hun gebruikelijke loon, óók als zij buiten hun vakantieperiode door ziekte slechts recht hebben op 70% van hun gebruikelijke loon.

Lees meer

Terechte schorsing van een werknemer zonder geldige QR-code die weigert een zelftest te doen

21/12 2021
Auteur Marize Verhagen
Categorie Rechtspraak

De kantonrechter Amsterdam heeft zich als één van de eerste in Nederland uitgelaten over een arbeidsconflict tussen een werkgever en een werknemer die geen beschikking heeft over een geldige QR-code. De werkgever in kwestie eist dat de werknemer (een danser) elke week een zelftest afneemt en de uitslag doorgeeft aan de werkgever. De werknemer weigert dit, waarna de werkgever hem de toegang tot de werkplek ontzegt en hem geen loon meer betaalt. Volgens de kantonrechter is de handelswijze van de werkgever toegestaan. De grondrechten van de werknemer moeten wijken voor een veilige werkplek.

Lees meer

Voorstel Europese richtlijn introduceert criteria die bepalen of een platform werkgever is

14/12 2021
Categorie Wetgeving

De Europese Commissie heeft een voorstel voor een richtlijn gedaan die in de praktijk antwoord moet geven op de vraag of een platform werkgever of opdrachtgever is. Het voorstel bevat een lijst van vijf controlecriteria. Als het platform aan ten minste twee van die criteria voldoet, is er sprake van werkgeverschap. In deze blog bespreken wij het voorstel van de Commissie en de controlecriteria.

Lees meer

Ontslag op staande voet na weigering re-integratie is een te zware sanctie

13/12 2021
Auteur Merle van den Berg
Categorie Rechtspraak

Een langdurig zieke werkneemster is na weigering passende werkzaamheden op staande voet ontslagen. In eerste aanleg hield het ontslag stand. In hoger beroep oordeelde het hof dat een ontslag op staande voet na weigering re-integratie een te zware sanctie is omdat het verlies van het recht op loon door loonopschorting en het mislopen van de transitievergoeding al voldoende zwaar zijn. Lees hierover meer in deze blog.

Lees meer

Reikwijdte werkgeversaansprakelijkheid wegens schending zorgplicht jegens andere werkzame personen dan werknemers

10/12 2021
Auteur Merle van den Berg
Categorie Rechtspraak

Bedrijf X is een pluimveeverwerker en heeft de schoonmaak van de werkruimtes en machines uitbesteed aan het schoonmaakbedrijf. De directeur van het bedrijf voerde indien nodig zelf ook schoonmaakwerkzaamheden uit. Als gevolg van een ongeval met de kipfileermachine heeft de directeur letsel opgelopen. De directeur heeft bedrijf X aansprakelijk gesteld voor zijn schade als gevolg van dit ongeval op basis van o.a. de werkgeversaansprakelijkheid van art. 7:658 lid 4 BW. Lees in dit blog of bedrijf X aansprakelijk is voor de schade van de directeur.

Lees meer
Bron Rechtbank Midden-Nederland 28 juli 2021, ECLI:NL:RBMNE:2021:3374
Expertise

Werk aan de winkel voor werkgevers

01/12 2021
Auteur Ilse Janssen
Categorie Signalering, Wetgeving

In verband met het wetsvoorstel ‘implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ zullen werkgevers in 2022 aan de slag moeten met hun (template) overeenkomsten, beleid en informatievoorziening aan werknemers. Zo hanteren werkgevers nu vaak een verbod op nevenwerkzaamheden en studiekostenbedingen; dat kan met ingang van 1 augustus 2021 niet langer (zonder meer) vanwege voorgenoemd wetsvoorstel. In het voorstel wordt ook voorzien in een ruimere informatieplicht voor werkgevers en moeten zij ‘verplichte’ scholing kosteloos aanbieden.

Lees meer