Het Regeerakkoord 2021-2025 tussen VVD, D66, CDA en ChristenUnie met de titel ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’, is zojuist door de betrokken partijen gepresenteerd. In dit blog leest u (op hoofdlijnen) de belangrijkste plannen van het akkoord op het gebied van de arbeidsmarkt en inkomen.

De coalitie is met het Regeerakkoord 2021-2025 voornemens om een aantal grote hervormingen in de arbeidsmarkt door te voeren, die met name de bestaanszekerheid van lage- en midden inkomens versterken en de lasten verlagen. Het eindrapport van de commissie Regulering van Werk (commissie-Borstlap) en het hoofdstuk “Arbeidsmarkt, inkomensverdeling en gelijke kansen” uit het SER MLT-advies vormen de leidraad voor hoe de inrichting van de arbeidsmarkt van de toekomst er uit komt te zien.

De belangrijkste coalitieplannen op het gebied van arbeidsmarkt en inkomen komen (in hoofdlijnen) op het volgende neer:

 • Het verkleinen van de verschillen tussen vast en flex.
  Teveel mensen zijn afhankelijk van tijdelijke contracten. Oproep-, uitzend- en tijdelijke arbeidscontracten zullen, in lijn met het SER MLT-advies, beter worden gereguleerd. Denk aan de adviezen van de SER met betrekking tot het aanpassen van de ketenregeling, de verplichte certificering van uitzendbureaus en andere partijen die bemiddelen in arbeid en het vaststellen van de duur van fase A op 52 gewerkte weken bij de uitzendwerkgever. In overleg met de sociale partners wordt een neutrale deeltijd-WW uitgewerkt. Wat hiermee precies wordt bedoeld zal nog worden uitgewerkt
 • Verhoging van minimumuurloon.
  Het minimumuurloon wordt stapsgewijs met in totaal 7,5% verhoogd. Daarnaast wordt een minimumuurloon ingevoerd op basis van de 36-urige werkweek
 • Webmodule zzp-ers
  De Webmodule Beoordeling Arbeidsrelatie (zie hierover ook dit blog) wordt verder ontwikkeld om zzp-ers (vooraf) meer zekerheid te verschaffen over de aard van de arbeidsrelatie. Schijnzelfstandigheid wordt tegengegaan door betere publiekrechtelijke handhaving in het geval van vermoeden van werknemerschap
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen
  Er komt een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigheden ter voorkoming van oneerlijke concurrentie en grote inkomensrisico’s
 • Terugbrengen zelfstandigenaftrek
  De zelfstandigenaftrek wordt vanaf 2023 met stappen van 650 euro teruggebracht tot 1200 euro in 2030. Zelfstandigen worden gedurende de kabinetsperiode gecompenseerd via de verhoging van de arbeidskorting
 • Verbeteringen m.b.t. de zieke werknemer
  Re-integratie bij ziekte in tweede jaar is gericht op tweede spoor, waarbij de instroom in de WIA zoveel mogelijk wordt beperkt
 • Combinatie werk en zorg
  De vergoeding van de kinderopvang wordt in stappen verhoogd tot 95% voor werkende ouders. Ook wordt het betaald ouderschapsverlof uitgebreid naar 70%. Onduidelijk is nog of hier wordt gedoeld op het loon of maximaal dagloon